Förhandsinformation om Konsumentkrediter

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

Nettolån

Lånet är ett annuitetslån, dvs summan av räntan och amorteringen är lika stor under lånets löptid, förutsatt att räntesatsen är densamme.

1 Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare Svea Ekonomi AB 556489-2924
Adress 169 81 Solna
Telefon 08 – 73 559 000
Webbadress www.svea.com
2 Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit Personkredit utan säkerhet.
Kreditbelopp
Det sammanlagda kreditbeloppet
15 000 kronor
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas
Om kredit beviljas signeras kreditavtalet elektroniskt och pengarna sätts in på angivet bankkonto senast nästkommande vardag.
Kreditavtalets löptid 60 månader
Avbetalningar Avbetalning sker via autogiro.- Månadskostnad 477 kronor som dras den sista varje månad.
- För de fall där autogiro inte fungerar, tas en fakturerings och administrations avgift på 50 kr per faktura ut av kunden.
- Totalt 60 st räntebetalningar på vid var tid utestående kapitalbelopp erläggs den sista varje månad
Det totala beloppet kredittagaren ska betala
Detta är det utnyttjade maxbeloppet plus ränta och eventuella kostnader för krediten
28 620 kronor

 

OBS!  Beloppet är preliminärt och beräknat efter nuvarande räntesats, avgift och amorteringsbelopp. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir.

3 Kreditkostnader

Kreditränta Aktuell räntesats f n 29%
Villkor för krediträntan Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader.Räntan beräknas dag för dag.
Kapitalisera månadsvisÄndring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Effektiv ränta

Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader för en kredit uttryckt som en årlig ränta.
29 %
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkrar krediten
Nej
- någon annan kompletterande tjänst
Härtill hörande kostnader
Nej
Andra kostnader i samband med kreditavtalet: Nej

 

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post eller via hemsidan www.nettofinans.se, förutom vid ändringar i jämförelseräntan då underrättelse kan ske vid nästa avisering.
Kostnader i samband med försenade betalningar
Utebliven betalning kan medföra att kreditgivaren Har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid
Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till Full betalning sker är den för krediten gällanderäntesatsen jämte tillägg på 12%Förseningsavgift på 145 krPåminnelseavgift på 60 kr. I förekommande fall tillkommer inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogden

Kontohavaren ska även ersätta kreditgivaren för kostnader för att bevaka och driva in fordran hos kontohavaren om så krävs.

4 Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Kreditgivarenlämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.
Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid utan extra kostnad.
Kontakta kundtjänsten på 08-503 859 00 eller info@nettofinans.se för exakt vilket belopp du ska betala för att avsluta krediten.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas pga en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Kreditkontroll görs genom kreditgivarens interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om kreditgivaren genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer kredittagaren/kredittagarna få information om vilket bolag uppgifterna lämnats från.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Kredittagaren har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkt för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig.

Denna information gäller fr.o.m. 2013-07-11 till dess den ersätts av senare daterad blankett på hemsidan www.nettofinans.se.