Information och villkor
LånebeloppÅterbetalningstidDin räntaMånadskostnad
kr0 år%0kr

På denna sida visas villkoren för ditt Nettolån. Läs igenom villkoren och klicka "Jag godkänner villkoren" för att gå vidare med din ansökan.


KREDITAVTAL

Avtalsnummer:

AVTALSDATUM 20181216

KREDITTAGARE

BANKKONTO
Bank
Kontonummer

KREDITGIVARE
Svea Ekonomi
169 81 Solna

KREDITFÖRMEDLARE
Kindara AB/ Nettofinans
Box 3532
103 69 Stockholm

KREDITINFORMATION
Kreditbelopp Kr
Kreditränta f n %
Effektiv Ränta f n %
Dröjsmålsränta %
Kredittid, antal
Förfallodag i månaden Per den sista

AVGIFTER
Uppläggningsavgift
Aviseringsavgift
- Vid autogiro
- Vid faktura

- 0,00 Kr
- Kr
Årsavgift Kr
Förseningsavgift Kr
Påminnelseavgift Kr
Sammanlagt belopp som betalas under kreditens löptid förutsatt oförändrad räntesats 0 Kr
Krediten kan förtidsinlösas utan extra kostnad.

SÄRSKILDA VILLKOR
  Jag,

 • - Förbinder mig att betala till kreditgivaren ovan angiven kredit jämte ränta, avgifter och kostnader enligt bestämmelserna i detta avtal samt Allmänna villkor.

 • - Lämnar kreditgivaren fullmakt att hos kontoförande bank kontrollera att jag är innehavare till ovanstående bankkonto.

 • - Medger att utbetalning av kredit skall ske till ovan nämnda konto samt att betalning av krediten skall ske via autogiro från ovanstående bankkonto.

 • - Bekräftar att de uppgifter som lämnats i ansökan för denna kredit på www.nettofinans.se och som utgår underlag för kreditgivarens beviljning av ansökan är riktiga och fullständiga.

Kredittagarens underskrift: Namnförtydligande:
Signerat med E-legitimation den 20181216

Allmänna villkor för Nettolånet 2013-07-11

1. Parter/Definition

 • Kreditgivare: Svea Ekonomi AB, org nr: 556489-2924, nedan kallad "Kreditgivaren".
 • Kreditförmedlare: Nettofinans/Kindara AB, org. nr 556697-4340, nedan kallad "Kreditförmedlaren".
 • Kreditavtal: Avtal om kredit jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor Nettolånet.
 • Kredittagare: Den person som själv eller tillsammans med Medsökanden ansökt om och beviljats Kredit.
 • Kredit: Blancolån med rätt för Kredittagaren och Medsökanden att disponera ett beviljat kreditutrymme.
 • Medsökande: Den eller de personer som tillsammans med Kredittagaren ansökt om och beviljats Kredit.

2. Allmänt om Nettofinans/Kindara AB

Kreditförmedlaren är ett svenskt kreditgivningsföretag registrerat hos Finansinspektionen. Kreditförmedlarens registrerade adress är Kindara AB, Box 3532, 103 69 Stockholm. Kommunikation mellan Kreditförmedlaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon eller genom www.nettofinans.se. Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.nettofinans.se samt genom Kreditförmedlarens kundtjänst.

3. Allmänt om Svea Ekonomi AB

Kreditgivaren är ett svenskt kreditmarknadsbolag som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansiell verksamhet. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditgivarens registrerade adress är Svea Ekonomi AB, 169 81 Solna. Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon eller genom www.svea.com . Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.nettofinans.se samt genom Kreditförmedlarens kundtjänst.

4. Ansökan om Kredit

Kredittagare och eventuell Medsökande måste vara myndiga, ha svenska personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via www.nettofinans.se med e-legitimation utfärdat av BankId, Nordea eller Telia. Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat.

5. Kredit

Lånet är ett så kallat annuitetslån. Månadsbeloppet kan komma att ändras om räntan höjs eller sänks. Utöver ränta och amortering tillkommer en faktureringsavgift för de kunder som inte betalar sina avier via autogiro. Kreditgivaren äger rätt att säga upp lånet till förtida betalning under de omständigheter som anges i Konsumentkreditlagen (2010:1846) §§32-37 vilket framgår av punkt 16 i till låneavtalet hörande allmänna villkor.

6. Amortering

Krediten skall återbetalas månadsvis med rak amortering, d.v.s. amorteringsbeloppet är lika stort varje förfallodag, genom autogirobetalningar enligt punkt 15 nedan. Den månatliga amorteringen uppgår till 1/60-del av utbetald Kredit vid beviljat kreditutrymme om 15 000 kronor. Kredittagaren har rätt att helt eller delvis lösa skuldsaldot i förtid. Vid Kreditavtalets upphörandedag, enligt punkt 23 nedan, skall slutamortering ske.

7. Kreditränta

Kredittagaren skall i samband med amortering, enligt punkt 6 ovan, betala upplupna räntor och avgifter. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid varje tid utestående kreditsaldo. Kreditgivaren äger rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån.

Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på www.nettofinans.se , senast när förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. För aktuell effektiv räntan för Krediten hänvisas till www.nettofinans.se . Den effektiva räntan är beräknad enligt Finansinspektionens normer.

8. Avgifter

I samband med amortering är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på www.nettofinans.se . Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att höja avgift i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på www.nettofinans.se senast när förändringen träder i kraft.

9. Ränta och avgifter vid bristande betalning

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmå lsräntan är f.n. gällande kreditränta med tillägg av 12 procentenheter. Från tid till annan gällande räntesats finns angiven på www.nettofinans.se . Förseningsavgift, f.n. 145 kronor, samt lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer, f.n. 60 kr resp. 180 kr.

10. Avräkningsordning

Kreditgivaren äger bestämma att erlagd betalning skall avräknas i följande ordning; upplupna inkassokostnader, avgifter, ränta och Kredit.

11. Betalningsplan

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren.

12. Reklamation

Reklamation mot fel i finansiell tjänst skall ske till Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål från det att Kredittagaren fick kännedom om felet och senast 13 månader efter debiteringsdagen. I annat fall förlorar Kredittagaren rätten att åberopa felet. Kredittagaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Kreditgivaren behöver för sin utredning. Om utredningen visar att återbetalning ska ske åligger det Kreditgivaren att omedelbart betala tillbaka beloppet till Kredittagaren och i tillämpliga fall återställa det debiterade kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om det reklamerade felet aldrig ägt rum.

13. Betalningsansvar

Kredittagaren och Medsökanden är solidariskt betalningsansvariga, såsom för egen skuld, för vid varje tillfälle aktuell skuld jämte upplupen ränta och avgifter. Kreditgivaren kontrollerar ej att det är Kreditgivaren som utnyttjar sin e-legitimation vid kreditansökan och efterföljande kommunikation med Kreditgivaren. Kredittagaren ansvarar fullt ut för hur dennes e-legitimation används och står risken om någon obehörig använder Kredittagarens e-legitimation.

14. Avisering

Kreditgivaren aviserar Kredittagaren senast 8 dagar före förfallodatum. Kredittagarna har möjlighet att kontakta kreditförmedlaren för aktuellt skuldsaldo, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag.

15. Autogiro

Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro (automatisk betalning från Kredittagarens bankkonto). Låntagaren lämnar sitt medgivande via elektroniskt signatur att överföring skall ske till Kreditgivaren via autogiro. Kredittagaren medger, sedan ansökan härom godkänts av Kreditgivaren och Kredittagarens bank, att uttag får göras från det angivna kontot till Kreditgivaren.

Kredittagaren är införstådd med att Kreditgivaren och Kredittagarens bank äger rätt att avbryta anslutningen till autogiro. Uttag görs på i kontoutdraget aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller påen helgdag görs uttag nästkommande bankdag. Täckningskontroll görs bankdagen innan förfallodagen. Kontoförande bank är inte skyldigt att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen. Vid försummelse förbinder sig Kredittagaren att på uppkommande skuldsaldo utge ränta och avgifter enligt punkt 9 ovan. Som förutsättning för medgivande gäller att Kreditgivaren svarar för riktigheten av betalningar och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan ha överförts från Kredittagarens konto. Uttag från Kredittagarens konto får göras endast om Kreditgivaren senast åtta dagar före förfallodagen underrättat Kredittagaren om betalningens belopp och förfallodag. Om Kredittagaren ej medger uttaget skall Kredittagaren omedelbart och senast två bankdagar före förfallodagen underrätta Kreditgivaren härom varvid Kreditgivaren spärrar autogirofunktionen. Kredittagaren kan när som helst säga upp autogirofunktionen med två bankdagars uppsägningstid. Bankgirocentralen (BGC) har i uppdrag att sköta autogirorutiner för kontoförande banks räkning. Kredittagaren medger därför att uppgifter ur kontoförande banks register om kontonummer och adress får samköras med BGC:s uppgifter till ett register.

16. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 10 procent av lånefordran. 2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger 5 procent av lånefordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 3. Låntagare är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandra sig att betala sitt lån eller det kan antas att låntagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl att anta att låntagaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser mot Kreditgivaren. Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till låntagare eller uppsägningen utan sådan å tgärdkommer låntagaren tillhanda. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är låntagare ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Har låntagare tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala lånet i förtid, gäller inte bestämmelserna i detta stycket.

17. Ändrade villkor

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via e-post eller dagspress samt på www.nettofinans.se . Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft. Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren.

18. Namn eller adressändring

Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av Kredittagarens eller Medsökandens namn, adress eller e-postadress. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister.

19. Personuppgifter

Kredittagaren och Medsökanden är införstådda med och samtycker till att Kreditgivaren inhämtar, lagrar och använder personuppgifter såsom Kredittagarens och Medsökandens namn och adress, den beviljade Krediten och kreditvärdering inklusive upplysningar från kreditupplysningsföretag.

Kredittagaren är skyldig att lämna sådana upplysningar till Kreditgivaren som är nödvändiga för att Kreditgivaren skall kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag om penningtvätt och terroristfinansiering. Kredittagaren och Medsökande samtycker till att personuppgifter - inom ramen för gällande tystnadsplikt (banksekretess) och personuppgiftslagen - får lämnas ut till samt behandlas av bolag inom Kreditgivarens koncern samt samarbetspartners.

Kredittagaren och Medsökanden medger att Kreditgivaren på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade personregister, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation. Kredittagaren och Medsökanden är införstådda med att Kredittagaren och Medsökanden automatiskt kan komma att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger Kreditgivaren, bolag inom Kreditgivarens koncern samt Kreditgivarens samarbetspartners rätt att för detta syfte disponera uppgifter om Kredittagaren och Medsökanden. Kredittagaren och Medsökanden äger rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas eller tas bort. Kredittagaren och Medsökanden kan också göra en skriftlig anmälan till Kreditgivaren om Kredittagaren eller Medsökanden inte vill att uppgifter ska användas för direkt marknadsföring, s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst www.nettofinans.se .

20. Uppgiftslämnande till register

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Kreditförmedlaren via info@nettofinans.se.

21. Överlåtelse

Kredittagaren och Medsökanden medger att Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet - tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter - utan att i förväg inhämta Kredittagarens eller Medsökandens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta Krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande.

22. Befrielsegrunder

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. Kreditgivaren ansvarar för indirekta skador endast om skadan orsakats av Kreditgivarens grova vårdslöshet eller om och i den omfattning som föreskrivs i tvingande lagstiftning. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört.

23. Lånets löptid

Lånet förfaller i sin helhet till betalning vid utgången av den löptid som anges i skuldebrevet. Möjligheterna att då erhålla ett nytt lån är beroende av Nettofinans särskilda beslut som bl a föregås av sedvanlig kreditprövning. Låntagaren äger rätt att betala lånet i förtid vilket regleras i punkt 24.

24. Ångerrätt

Kredittagaren och Medsökanden har ångerrätt i 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag denna information om kontobestämmelser och Förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Kreditgivaren. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar. Kredittagaren och Medsökanden är solidariskt skyldiga att betala kreditränta samt eventuella avgifter frå n den tidpunkt Kredittagaren eller Medsökanden fick tillgång till krediten till dess krediten återbetalats till fullo.

25. Klagomålsansvar, tvister m.m.

Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av tvisten. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning. Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal.

26. Medgivande till autogiro

Jag, i dessa allmänna villkor benämnd Kredittagaren, medger att uttag får göras från mitt bankkonto, enligt villkoren som anges under punkt 15 ovan, på begäran av Kreditgivaren för betalning via autogiro.

27. E-legitimation

E-legitimation är en elektronisk ID-handling som Kredittagaren skall använda för identifiering och signering hos Kreditgivaren. En identifikation med e-legitimation är lika giltig som en fotolegitimation och bindande som en namnteckning på papper. Kredittagaren förbinder sig att ej låta annan person nyttja Kredittagarens e-legitimation. Kreditgivaren kontrollerar ej att det är Kredittagaren som utnyttjar dennes e-legitimation vid avtalstecknande och kommunikation med Kreditgivaren. Kredittagaren ansvarar för hur dennes e-legitimation används och står risken om vid obehörigt användande.

28 Tvister

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska i första hand lösas genom överenskommelse. Bedömer parterna att en sådan överenskommelse inte kan uppnås har de rätt att få sitt anspråk prövat av domstol eller av kronofogdemyndigheten. En tvist kan också prövas på Allmänna Reklamationsnämnden i den utsträckning som nämnden må vara behörig. Om Svea Ekonomi vill väcka talan mot låntagaren ska Svea Ekonomi söka låntagaren hos den kronofogdemyndighet eller den domstol som enligt bestämmelserna i 10 kap 1 § rättegångsbalken är behörig att pröva tvisten. Om Svea Ekonomi har sökt låntagaren i mål om betalningsföreläggande eller i mål om hantering hos kronofogdemyndighet som varit behörig att pröva tvisten och om låntagaren inte kunnat delges ifrågavarande ansökan, äger Svea Ekonomi rätt att påkalla att tvisten avgörs av Stockholms tingsrätt. Har långtagaren till Svea Ekonomi skriftligen bestritt Svea Ekonomis krav ska dock sådant bestridande prövas av den domstol som enligt bestämmelserna i 10 kap § 1 rättegångsbalken är behörig att pröva tvisten.